Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Deze website en is eigendom van Pick&Go bvba met maatschappelijke zetel te Batterijstraat 14 te 9000 Gent, België. BTW nr.: BE 0632.758.813

Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Pick&Go bvba, hierna genaamd als “de verkoper”, biedt haar klanten de mogelijkheid eten en drinken te bestellen / reserveren bij verschillende handelaars.. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij pickandgo.be

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Pick&Go bvba behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien er zich bepaalde onregelmatigheden voordoen of bij verdenking van dubieuze bestellingen of kopers.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven in de productbeschrijving. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend.

Voor aangetekende- en expres zendingen worden extra kosten in rekening gebracht (dit enkel op aanvraag).

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en Pick&Go bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- en zetfouten.

Pick&Go bvba behoudt zich het recht voor om op de website prijzen te wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen.

Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat e aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Pick&Go bvba is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pick&Go bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pick&Go bvba.

Pick&Go bvba is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Online aankopen & betaling

Pick&Go bvba hanteert volgende betalingsmethodes voor de online aankopen: Visa, Mastercard, Bancontact/Mister Cash en overschrijving. Bestellingen worden pas klaargemaakt voor verzending wanneer het volledige aankoopbedrag + verzendkosten op onze rekening staat.

Wanneer wordt gekozen voor een overschrijving als betalingsmiddel, worden de producten een periode van 7 dagen gereserveerd voor de Koper. Wanneer na 7 dagen het aankoopbedrag en de verzendkosten niet op de rekening van Pick&Go bvba staan, zal de aankoop geschrapt worden voor de desbetreffende Koper. Indien hij dan alsnog het product wenst aan te kopen, zal de normale aankoopprocedure online opnieuw moeten worden opgezet.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Sancties voor niet-betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijk ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

Wij streven ernaar om het pakketje de volgende dag bij de Koper af te leveren, dit op voorwaarde dat de Koper zijn bestelling en betaling doet voor 12u, behalve in het weekend. Op de bevestigingsmail wordt de gestreefde leverdag meegedeeld. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de “koper” geen enkel recht op schadevergoeding of dergelijke.

Normaal gezien zijn alle producten vermeld op onze website op voorraad, tenzij anders aangegeven.

Mocht er door overmacht of andere omstandigheden abnormale vertraging zijn, hetzij bij onszelf, bij onze leveranciers of door stakingen zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen, samen met concrete informatie over de betreffende levertijd.

Vermelde levertijden bij sommige producten zijn enkel een indicatie wanneer het betreffende product opnieuw verwacht wordt.

Wij staan niet in en zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen van onze leveranciers of transportfirma’s.

Mocht het zijn dat er een product door grote verkoop plots uitverkocht is en u deze besteld heeft dan brengen wij u onmiddellijk op de hoogte met de vermoedelijke leveringsdatum. Indien het toch eventueel het geval zou zijn dat wij het bestelde product niet kunnen uitleveren binnen een termijn van 30 dagen volgend op de besteldatum, dan zal u van ons na 30 dagen een e-mail ontvangen met het recht de bestelling te annuleren zonder kosten. Het reeds betaalde bedrag zal dan binnen de 14 dagen teruggestort worden zonder interest of andere vergoeding.

NOTA: Indien u meerdere producten besteld vertrekt uw pakje pas indien alle producten op voorraad zijn. Indien uw pakje niet binnen de 14 werkdagen kan geleverd worden, zullen wij het niet voorradige product afzonderlijk en zonder kosten naar u opsturen zodra deze opnieuw op voorraad is. Tenzij het een artikel is met een anders aangegeven levertermijn vermeld op de website!

Pick&Go bvba is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de “koper”. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de “koper” en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zullen zijn van de “koper”.

De risico’s van het transport is voor Pick&Go bvba en gaat over op de koper op het moment dat uw bestelling door u of namens u in ontvangst genomen wordt.

Beschadigde of verloren zendingen

Defecte of beschadigde goederen door levering.

Indien de door u bestelde producten in defecte of beschadigde staat door levering bij u toekomen dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen via e-mail. Dit dient uiterlijk te gebeuren binnen de 7 dagen!

Nadien krijgt u van ons verdere instructies via e-mail en/of telefoon zodoende dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bij reeds zichtbare schade bij levering, onmiddellijk in het bijzijn van de bezorger de inhoud controleren. Als er iets beschadigd is aan het product zelf hebt u het recht om de zending niet te accepteren en kan u de zending terug meegeven aan de bezorger zonder bijkomende kosten.

Indien beschadigingen niet binnen de 7 dagen aan ons gemeld worden dan behoudt Pick&Go bvba zich het recht voor om de omruiling te weigeren evenals retours van dubieuze aard.

Alle producten worden bij binnenkomst vanuit onze leveranciers door ons persoonlijk gecontroleerd op fouten, gebreken en beschadiging. Ook de werking van producten met batterijen, producten die in het stopcontact moeten of die met USB en dergelijke werken worden eerst grondig getest. Zodoende we met een zeker en gerust hart, de door u gekochte producten, naar u kunnen verzenden. Wij zullen deze ook steeds goed verpakken.

Verloren zendingen.

Door Pick&Go bvba verstuurde zendingen die verloren zijn: indien uw zending, “na bevestiging van ons dat het verzonden is”, binnen de 7 dagen voor België en binnen de 10 dagen voor andere landen, nog niet is toegekomen, dan vragen wij u ons een e-mail te sturen met vermelding van uw bestelnummer, naam, telefoonnummer en e-mailadres. Zodoende kunnen wij eerst nagaan wat er met uw zending is gebeurd. (Hou altijd rekening met eventuele feestdagen, verlengde weekends en eventuele stakingen in de transportsector.) Indien uw zending inderdaad verloren is, sturen wij u zonder kosten een nieuwe zending toe.

Door klanten verstuurde terugzendingen die verloren zijn: de klant blijft verantwoordelijk voor de terugzending. Terugzendingen die verloren geraken kunnen ons niet ten laste gelegd worden. Als u zeker wil zijn dat uw terugzending bij ons toekomt werk dan best met een erkend transportbedrijf of Taxipost en zorg ervoor dat uw pakje voldoende gefrankeerd en goed ingepakt is. Bij verlies vervalt het recht op terugbetaling.

Klachten

Klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht kan u per e-mail naar ons toesturen. Pick&Go bvba zal dan binnen de 7 werkdagen contact met u opnemen om de klacht zo snel mogelijk proberen op te lossen.

Tevredenheidsgarantie

Iedere klant is even belangrijk en daarom stellen wij alles in het werk om de verkoop, verzending en afhandeling zo snel mogelijk en uitstekend te laten verlopen. Indien u niet tevreden bent of u heeft een klacht, stuur ons dan een mailtje, wij proberen dan zo spoedig mogelijk het nodige te doen om uw klacht op te lossen. Ook na de verkoop, verzending en afhandeling blijven wij ter uwer beschikking! U kan ons steeds mailen of bellen voor iedere vraag of informatie. Service na de verkoop vinden wij even belangrijk!

Garantie

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met onze klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Pick&Go bvba.

Elk gebrek dient binnen de 7 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 14 dagen volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, vóór de start van de productie van het bestelde artikel.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met onze klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Pick&Go bvba, Sportstraat 226, 9000 Gent, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, FedEx, DPD, enz.) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen enkel geval worden teruggenomen: gebruikte, bevuilde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt, artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Overmacht

Pick&Go bvba heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Pick&Go bvba zal de “koper” hiervan op de hoogte brengen zonder dat Pick&Go bvba gehouden is tot enige schadevergoeding. Het volledige betaalde aankoopbedrag wordt binnen de 14 dagen terug betaald.

Gevallen van overmacht kunnen zijn: staking, uitsluiting, oorlog, brand, waterschade, diefstal, inbraak, revolutie, mobilisatie, epidemieën, in gebreke blijven van leveranciers, productie onderbrekingen, collectieve arbeidsgeschillen, ziekte, weersomstandigheden, productie problemen of andere soortgelijke omstandigheden.

Pick&Go bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen uitleveren van geplaatste bestellingen bij overmacht.

Communicatie

Pick&Go bvba is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de “koper” en Pick&Go bvba, dan wel tussen Pick&Go bvba en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de “koper” en Pick&Go bvba.

Privacy

Als u een bestelling plaatst bij Pick&Go bvba, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Pick&Go bvba.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Pick&Go bvba zal nooit uw gegevens doorgeven of verkopen aan derden. Pick&Go bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die wij van u nodig hebben zijn enkel om uw aankoop en verzending spoedig te laten verlopen en dat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen. Deze gegevens blijven altijd intern en worden voor geen andere doeleinden gebruikt. Enkel de gebruikte transportfirma’s zullen uw naam en adres ontvangen voor de verzending.

Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief blijven uw gegevens intern en vertrouwelijk en zullen wij uw gegevens enkel gebruiken voor onze nieuwsbrief, promo-aanbiedingen en speciale acties. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen dan kan u zich ten alle tijde laten uitschrijven.

Indien u uw account wil laten verwijderen, stuur ons dan een mailtje met uw gegevens en wij verwijderen u uit ons klantenbestand.

Als u bij Pick&Go bvba een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. In uw Pick&Go bvba account slaan wij gegevens op zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling hoeft in te geven.

De “koper” beschikt conform “de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992” over een wettelijk recht op inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens.

Cookies: Cookies zijn stukjes informatie die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw computer. Pick&Go bvba gebruikt cookies enkel om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kan uw computer zodanig instellen dat u de cookies op Pick&Go bvba niet accepteert maar dan is het mogelijk dat u problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Pick&Go bvba houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@pickandgo.be

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pick&Go bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aanpassen.

Pick&Go bvba Klantendienst

Onze klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 69 57 42 (op werkdagen van 9u - 16u), via email op info@pickandgo.be of per post op het volgende adres: Batterijstraat 14, 9000 Gent, België:.

Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Pick&Go bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Pick&Go bvba kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam Pick&Go bvba, de merken, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pick&Go bvba en/of rechthoudende derden. Niks mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Pick&Go bvba geleverde producten worden door de koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Pick&Go bvba garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Beperkte aansprakelijkheid

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pick&Go bvba en/of rechthoudende derden. Niks mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Pick&Go bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal Pick&Go bvba er alles aan doen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Pick&Go bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen kan u ons steeds cotacteren via info@pickandgo.be

De inhoud van onze website kan ten allen tijde zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pick&Go bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Pick&Go bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Pick&Go bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud, kenmerken of informatie ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Auteursrecht

De klant, hierna genaamd als “de koper”, mag alleen foto’s, logo’s en/of andere materialen uploaden waarvan de koper rechten op heeft.

Pick&Go bvba kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden mocht hier misbruik van gemaakt worden.

Klant verklaart dat hij/zij, door het gebruik en beschikbaar stellen van enige afbeeldingen en/of andere materialen via de website www.pickandgo.be om een product af te nemen, geen inbreuk maakt op intellectuele rechten en/of privacybelangen van derde partijen.

De klant vrijwaart Pick&Go bvba zonder voorbehoud van alle eisen die een ander persoon aan Pick&Go bvba kan richten met betrekking tot inbreuk op de rechten van een derde persoon, in het bijzonder auteursrecht, dat tot stand komt met het gebruik van data die door de klant geleverd is.

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht- Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I Verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Pick&Go bvba bevoegd, zelfs indien er sprake is van meerdere gedaagden.